Sun 'n Fun 2012: Day 3

The Sun 'n Fun 2012 fly-in is alive and well in Lakeland.

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
n15.jpg
Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012

Sun 'n Fun 2012 (Photo by Jim Koepnick)
n30.jpg
n29.jpg
n28.jpg
n27.jpg
n25.jpg
n26.jpg
n24.jpg
n23.jpg
n22.jpg
n21.jpg
n20.jpg
n19.jpg
18.jpg
n18.jpg
n17.jpg
n16.jpg
n15.jpg
move8.jpg
move7.jpg
move6.jpg
Sun n Fun 2012

Sun n Fun 2012

A DC-3 sits on the Sun 'n Fun fly-in grounds as a B-25 flies in the background.
move4.jpg
move3.jpg
move2.jpg
move1.jpg